Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Dokumentacja BHP

Oferujemy poniższe usługi:

 • opracowanie programów szkoleń okresowych BHP
 • opracowywanie szczegółowych programów instruktażu ogólnego i stanowiskowego BHP
 • opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowanie i przygotowanie karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
 • opracowanie zarządzeń pracodawcy w zakresie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz ochronnej; przydziałów środków higieny osobistej; szkoleń BHP; zapoznania z ryzykiem zawodowym; powołania zespołu powypadkowego; przygotowanie rejestrów wypadków uczniów
 • opracowanie rejestrów wypadków przy pracy, przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • sporządzenie i uzupełnienie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, rejestrów prac wykonywanych: w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracowników zatrudnionych przy wskazanych pracach w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestrów pracowników zatrudnionych przy wskazanych pracach
 • przygotowanie rejestrów wypadków uczniów

Oferujemy przygotowanie dokumentów:

 • przygotowanie wymaganych przepisami prawa z zakresu BHP wykazów:
 • opracowanie wykazów prac wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz prac monotonnych lub wykonywanych z góry ustalonym tempie
 • opracowanie wykazów prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym
 • opracowanie wykazów prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy
 • opracowanie wykazów stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • opracowanie wykazów prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji
 • opracowanie wykazów prac wzbronionych kobietom
 • opracowanie wykazów prac wzbronionych młodocianym
 • opracowanie wykazów prac lekkich wykonywanych przez młodocianego
 • opracowanie wykazów pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • opracowanie spisu substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin i stwarzającej zagrożenie
 • opracowanie instrukcji stosowanych substancji, preparatów chemicznych niebezpiecznych – sporządzenie wykazów
 • opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przygotowanie skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy uwzględniając występujące zagrożenia
 • obliczanie wydatku energetycznego na stanowisku pracy.