Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Ochrona PPOŻ.

Wymagania odnośnie ochrony przeciwpożarowej zawiera szereg aktów prawnych, w szczególności Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018r. poz. 620 z późn. zm.)

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej
 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Natomiast § 6.1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika obowiązek opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Mając powyższe na uwadze oferujemy Państwu:

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków
 • opracowanie planów ewakuacji
 • organizację i przeprowadzenie próbnych ewakuacji
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwo w zakresie prawidłowego oznakowania i utrzymania we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych,
 • kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej
 • współpracę z firmami zajmującymi się badaniami sprawności gaśnic, hydrantów, węży hydrantowych.