Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Ocena ryzyka zawodowego

Jedną z dróg wiodących do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy jest opracowanie w zakładzie oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), pracodawca jest zobowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko.

Firma PULS BHP oferuje Państwu:

  • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego wg PN 18002:2011
  • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki biologiczne
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne.

Opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego dokonywane jest po wcześniejszej wizycie w zakładzie pracy Zleceniodawcy i zapoznaniu się z charakterem pracy, zagrożeniami, dokumentacją powypadkową i wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami do opracowania rzetelnej oceny ryzyka zawodowego.