Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Peruphotoart / Photocase

 1. Ile dni przysługuje pracownikowi na profilaktyczne badania lekarskie?

  Art. 229 § 3 Kodeksu pracy mówi, że badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika, to znaczy, że jeżeli na badania lekarskie pracownik poszedł rano i o godz. 11 zakończył je, to powinien wrócić do pracy na pozostałe godziny. Nie będzie również przewinieniem ze strony pracodawcy, jeżeli zleci pracownikowi, który zaczyna pracę o godz. 14, aby rano poszedł na badania profilaktyczne. Jeżeli w zakładowym regulaminie pracy jest zapis, że na badania profilaktyczne przysługuje pracownikowi np. 2 dni wolnego, to pracownik po zakończonych badaniach ma czas wolny.

 2. Kto płaci za badania wstępne profilaktyczne?

  Pracodawca przed zatrudnieniem pracownika ma obowiązek skierować go na profilaktyczne badania lekarskie i ponosi koszt badań – podstawa prawna Art. 229 §6 Kodeksu pracy.

 3. Ile procent uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy?

  Procentowy uszczerbek na zdrowiu wypłacany przez ZUS określa lekarz orzecznik na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 954).

  Jeżeli nie zgadzają się Państwo, jako poszkodowani w wypadku przy pracy z decyzją ZUS określającą uszczerbek na zdrowiu PULS BHP może Państwu pomóc w napisaniu sprzeciwu do Komisji Lekarskiej lub odwołania do Sądu Pracy w tej kwestii.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl

 4. Jaka odzież na danym stanowisku pracy?

  Każdy pracodawca wewnętrznie ustala po konsultacjach z przedstawicielem pracowników jaka odzież i obuwie robocze i na jakich stanowiskach będzie wydawana. Co do zasady odzież jest wydawana na tych stanowiskach, na których może dojść do zniszczenia lub zabrudzenia odzieży prywatnej pracownika oraz tam gdzie jest to wymagane ze względów technologicznych, sanitarnych lub bhp. – podstawa prawna Art. 2377. § 1 Kodeksu pracy.

  PULS BHP może Państwu pomóc w napisaniu stosownych procedur w tej kwestii.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl

 5. Czy pracodawca może wydać pracownikowi proszek do prania na pranie odzieży roboczej?

  Nie, jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego. – podstawa prawna Art. 2379. § 3 Kodeksu pracy

 6. Jaka może być minimalna temperatura w biurze?

  Minimalna temperatura w biurze to 18°C – podstawa prawna § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. poz. 1650).

 7. Jaka powinna być kwota dofinansowania do okularów?

  Na stałych stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi i na podstawie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, że pracownik powinien pracować w okularach korekcyjnych, pracodawca powinien zapewnić okulary. Kwota dofinansowania ustalana jest wewnętrznie w zakładzie pracy, co do zasady powinna to być kwota szkieł + minimum najtańsze oprawki. – podstawa prawna § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi – podstawa prawna Dz.U. z 1998r. Nr 148, poz. 973.

  PULS BHP pomoże Państwu w ustaleniu kwoty dofinansowania jak również ustaleniu całej procedury dofinansowania w Państwa zakładzie.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl

 8. Komu przysługują posiłki profilaktyczne?

  Posiłki profilaktyczne przysługują między innymi:

  • pracownikom pracującym na stałe (powyżej 4 godzin na zmianę roboczą) na otwartej przestrzeni od 1 listopada do 31 marca, jeżeli efektywny wydatek energetyczny wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet;
  • w zakładach pracy, gdzie ze względów technologicznych utrzymuje się na stałe temperatura poniżej 10°C (np. chłodnie) i efektywny wydatek energetyczny wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet;
  • wykonujących pracę fizyczną na której w przeciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny wynosi powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet;
  • pracującym pod ziemią. – podstawa prawna §3.1. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996r. Nr 60, poz. 279)

  PULS BHP wykonuje obliczenia wydatku energetycznego na poszczególnych stanowiskach pracy, jak również napiszemy stosowne procedury w tej kwestii.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl

 9. Jaka ilość wody do picia na jednego pracownika?

  Zaspokajająca potrzeby pracownika – podstawa prawna §4.2. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996r. Nr 60, poz. 279).

 10. Kto ponosi koszty ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w związku z tym, to pracodawca ponosi wszystkie koszty z tym związane. Pracodawca sam nie ustala okoliczności wypadku, tylko powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy w skład którego wchodzi specjalista ds. bhp i przedstawiciel pracowników lub społeczny inspektor pracy. - podstawa prawna Art. 234 Kodeksu pracy.

  PULS BHP posiada bardzo duże doświadczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zarówno indywidualnych jak i ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl

 11. Kiedy poszkodowany nie ma prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy?

  Poszkodowany nie ma praw do świadczeń, jeżeli do wypadku doszło wyłącznie z winy pracownika w wyniku rażącego niedbalstwa, umyślności działania, nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony życia i zdrowia (np. nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego), a także jeżeli poszkodowany był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do wypadku. – podstawa prawna Art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2018r. poz. 1376 z późn. zm.)

 12. Wypadek ucznia – jaki obowiązek szkoły?

  Szkoła ma obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu uczniowi jak i sporządzić stosowną dokumentację - protokół powypadkowy ucznia. – podstawa prawna Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69)

  PULS BHP posiada duże doświadczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków uczniów w szkole.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl

 13. Kto ma obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

  Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być opracowana dla każdego budynku, który posiada:

  • kubaturę brutto budynku lub jego część stanowiąca odrębną strefę pożarową przekraczającą 1000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m3

  Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

  PULS BHP posiada uprawnienia i umiejętności do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, planów ewakuacyjnych i sytuacyjnych.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl

 14. Co jaki czas próbna ewakuacja?

  Próbną ewakuację mają obowiązek organizować właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów (w zależności od tego jak jest zawarte w umowie), w których w jednym obiekcie lub w jednej strefie pożarowej przebywa ponad 50 stałych użytkowników – co najmniej raz na 2 lata.

  W obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.- Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

  Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze escape room powinien przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi. – podstawa prawna §17a.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019r. poz. 67).

  Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy zorganizowaniu próbnej ewakuacji PULS BHP posiada stosowne umiejętności i doświadczenie w tym zakresie.

  Zapraszamy do kontaktu tel. 502 703 963 lub biuro@puls-bhp.pl